Elektrik Tüketmeyen Yerinde Atıksu Arıtma Tesisi

ELEKTRİK TÜKETMEYEN YERİNDE ATIKSU ARITMA TESİSİ

Zemin türüne bağlı olarak seçilen yerinde arıtma sistemleri, kırsal kesimlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Atık suyun geri kazanımı gözetmeksizin uygulanan bu sistemlerin amacı atık suların, geçirimli toprak yapısına sahip olan yerleşim yerlerindeki yer altı sularına karışmasını ve bunun neticesinde salgın hastalıklara sebep olmasını engellemektir.


Geçirimsiz toprak yapısına sahip olan, yer altı sularına uzak konumlanmış yerleşim yerleri için de evsel atıklardan oluşan atık suların, kontamine alanlara sebep olmadan bertaraf edilmesini amaçlayan sistemlerdir.

Bu sistemler, zemin türü ve kot farkına bağlı olarak kurulacak alana özel imal ve inşa edilmektedir.

Genel Bilgi
Atık Su

Evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, kurumlardan ve benzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular atık su olarak tanımlanmaktadır.

Genel Bilgi
Atık Su Karakteri

Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.

Genel Bilgi
Çıkış Suyu Kalitesi

Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir. Herhangi atık su arıtma problemi için mevcut yer ve maliyet, istenen arıtma verimine çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına geçemeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır.

Genel Bilgi
Evsel Atık Sular

Renkli, pis görünüşlü ve içinde bir miktar çözünebilen ve çözünemeyen maddeler bulunmasına rağmen %99’nun su olduğu diğer kısımlar ise organik ve inorganik karışımlardan oluşmaktadır. Atık su içinde bakteri, protozoa, virus, helmint gibi patojenik olabilecek mikroorganizma türleri bulunabilmektedir. Atık sularda bulunan patojen organizmalar hastalıkla enfekte olmuş veya özel bir hastalığın taşıyıcıları olan insanlar tarafından deşarj edilmektedir. Atık sular içindeki alışılmış bakteriyel patojenik organizmalar, tifo, paratifo, dizanteri, diyare ve kolera gibi gastro intestinal sistem hastalıklarına yakalanmış insanlar tarafından boşaltılırlar. Bu organizmalar oldukça enfeksiyöz oldukları için sanitasyonun zayıf olduğu bölgelerde özellikle tropiklerde her yıl binlerce ölümlere sebep olabilmektedirler. Dünyada su kaynaklara hızla azalmaktadır. Bu kaynaklar arasında içilebilir kalitede olan su kaynakları da azalarak tükenme noktasına gelmiştir. Diğer yandan bir şekilde arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılan atık sular, miktarı her geçen gün azalan su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle var olan su kaynaklarının kirletilmemesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması için atık suların arıtılması gerekmektedir. Arıtılan bu atık sular su karakterlerine göre çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Hızla azalan su kaynaklarının insanlık için çok önemli olduğu kabul edilerek, atık suların uygun arıtma işlemine tabi tutularak arıtılmasından sonra istenilen değerleri sağlaması halinde çeşitli alanlarda kullanılması mümkündür. Pis su Arıtma işlemi, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun ıslah edilmesi işlemidir. Atık su arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılmalıdır.

s.com.tr